La convocatòria per a sol·licitar subvencions per a l’elaboració i implantació de plans d’igualtat en pimes està oberta fins al pròxim 13 de juny. La quantia ascendeix a 6000 euros i poden presentar la sol·licitud empreses d’entre 30 i 49 persones treballadores que per primera vegada preparin un pla per al foment de la igualtat efectiva de dones i homes en un entorn laboral.

Recordem que estan obligades a negociar un pla d’igualtat les empreses amb més de 50 empleats després que el Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació, modifiqués la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. Segons el grandària de la plantilla, disposen fins a 2022 per a complir amb aquesta mesura.

També han d’elaborar i implantar un pla d’igualtat les empreses que l’hagin pactat en el seu conveni col·lectiu o quan s’hagués acordat amb l’autoritat laboral la substitució de sancions per un pla d’igualtat.

 

Són molts els beneficis de posar en marxa un pla d’igualtat, fins i tot de manera voluntària com seria el cas d’empreses amb menys de 50 empleats. Destaquem:

 • Millora el clima laboral i la motivació dels equips de treball, augmentant la productivitat.
 • Facilita la retenció del talent i incrementa el compromís amb l’empresa.
 • Optimitza els recursos humans i millora la imatge de l’empresa, fent-se més competitiva en el mercat.

 

No complir amb les obligacions dels plans d’igualtat pot considerar-se una infracció greu i molt greu no elaborar-lo quan s’està obligat a fer-ho.

 

Com elaborar un pla d’igualtat?

Un pla d’igualtat recull les mesures que ajudaran l’empresa a aconseguir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe. Per a la seva elaboració, el Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat proposa les següents fases:

 1. Negociació del diagnòstic i del pla d’igualtat: l’empresa es compromet a posar en marxa el pla, es constitueix una Comissió d’igualtat i es pacten els mecanismes de participació.
 2. Elaboració del diagnòstic d’igualtat: sobre la base de l’anàlisi de la informació recollida, s’identifiquen les situacions en les quals hi ha desigualtat o discriminació. Segons estableix el Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, ha d’incloure com a mínim les següents matèries:
  • Procés de selecció i contractació.
  • Classificació professional.
  • Formació.
  • Promoció professional.
  • Condicions de treball, inclosa l’auditoria salarial entre dones i homes.
  • Exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral.
  • Infrarepresentació femenina.
  • Retribucions
  • Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.
 3. Disseny, aprovació i registre del pla d’igualtat: es defineixen els objectius, s’elaboren les mesures i s’assignen els recursos necessaris. Tant els objectius com les mesures han de ser avaluables. Per a inspirar-te amb exemples reals, pots consultar la guia de bones pràctiques “Mesures més eficaces per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes”.
 4. Execució i seguiment del pla d’igualtat: posada en marxa del pla segons el cronograma aprovat i seguiment dels resultats.
 5. Avaluació del pla d’igualtat: identificació de millores i futures mesures a implementar.

El pla d’igualtat ha de registrar-se com a part dels Registres de convenis i acords col·lectius de treball dependents de la Direcció General de Treball del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i de les Autoritats Laborals de les Comunitats Autònomes.

 

La Xarxa DIE està formada per les empreses que han guanyat el distintiu “Igualtat en l’Empresa” (DIE), és a dir, les que destaquen en la implantació de polítiques laborals d’igualtat entre homes i dones.